René Linjer

Et debatprogram, hvor udøvende, skabende kunstnere går ind i den aktuelle, politiske samfundsdebat.

Vi ken­der det alt for godt: Når en dansk kunst­ner en sjæl­den gang vover pel­sen, og for­sø­ger sig med en udmel­ding om poli­tik, bræn­der de hur­tigt nal­lerne og træk­ker dem straks til sig. Mens der fx i Frank­rig, Eng­land og Tys­kland er stolte tra­di­tio­ner for at kunst­nere gør deres stemme gæl­dende i debat­ten, vir­ker det nær­mest som om at kunst­nerne gem­mer sig i Dan­mark. Men hvis det pas­ser at ide­o­lo­gi­erne er brudt sam­men, og der kun er identitets- og vær­dipo­li­tik til­bage, hvor­for fyl­der de men­ne­sker som om nogle ved noget om iden­ti­tet og vær­dier, nem­lig de udø­vende kunst­nere, så ikke mere i debat­ten? 

Seneste udsendelser